Information och kommande förändringar


Testkonton för systemleverantörer

Vi kan numera låta systemleverantörer skicka testfiler via vår inrapporteringsportal Filip. Om ni önskar nyttja denna funktion ber vi er ta kontakt med inrapportering@socialstyrelsen.se för mer information.

Inrapporteringsperioder:

Årsrapportering ekonomiskt bistånd
 • Statistikår 2019: 1-15 april 2020
Basalcellscancer
 • Statistikår 2019: 7 januari - 31 mars 2020

Nya föreskrifter

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård
Föreskrift giltig från 2019-01-01: HSLF-FS 2017:67
KVÅ-koder: Information om KVÅ-koder på Socialstyrelsens hemsida

Socialstyrelsen har förståelse för att inkörningsproblem kan uppstå i samband med övergången till rapportering enligt den nya föreskriften. Vi är medvetna om att många av dessa problem håller på att åtgärdas av de olika systemleverantörerna för att varje kommun sedan ska kunna implementera ändringarna i sina system. Även om en kommun inte kan rapportera in KVÅ-koder än i KHSL2-filen vill vi fortfarande få in KHSL1-filen med uppgifter om vårdkontakter för samtliga månader sedan januari 2019. Detta är samma sorts uppgifter som tidigare rapporterades in halvårsvis.

Det står i den nya föreskriften att åtgärdskod och kod för yrkesbeteckning har 7 tecken. Detta är för att det i KVÅ finns koder med sju tecken, men inga av dessa är aktuella för denna inrapportering. Vi vill inte att ni lägger in nollor eller mellanslag eller liknande för att fylla upp till sju tecken, utan ni ska lämna femställiga koder som ni har i era system.

Enligt föreskriften får en rad inte avslutas med semikolon. Då textfilen i bilaga 2 avslutas med uppgifter som bara lämnas i vissa fall (kod för yrkesbeteckning då fler än en kategori legitimerad personal gemensamt vidtagit åtgärden) kan en rad avslutas med flera semikolon så länge den sista positionen utgörs av ett tomt fält för uppgift nr 12.


Godkända yrkesbeteckningar
 • XS910 Arbetsterapeut
 • XS911 Audionom
 • XS912 Dietist
 • XS913 Kurator
 • XS914 Logoped
 • XS917 Psykolog
 • XS918 Sjukgymnast/fysioterapeut
 • XS919 Sjuksköterska
 • XS923 Naprapat
 • XS924 Kiropraktor
 • XS925 Barnmorska
 • XS926 Optiker
Ej godkända yrkesbeteckningar
 • XS915 Läkare
 • XS916 Ortoptist
 • XS920 Skötare (i)
 • XS921 Undersköterska
 • XS922 Övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Förändringar

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen har för avsikt att framöver göra om nedan varningar till fel, då förekomsten av denna varning tyder på att uppgifterna inte följer föreskriften. Vi har sedan hemtagningen av inrapporteringen i början av 2018 flaggat för att varningar kommer kunna göras om till fel i framtiden och vi gör nu denna ändring för att öka kvaliteten på statistiken vi producerar.

Tidplan för dessa förändringar:
1 september 2019: varning 13 görs om till fel
1 december 2019: varning 3, 5, 7, 9, 26 och 28 görs om till fel

Avvikelsetyp Avvikelsemeddelande
Varning 3 Varning om felaktigt värde för hemtjänsttimmar (HTJTIM, uppgift 7 i föreskriften). Om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst (HTJ=0 ) så ska antal timmar vara 888 (Ej tillämpligt).
Varning 5Varning om felaktigt värde för delinsatsen service (HTJSERV, uppgift 8 i föreskriften). Om verkställt beslut om hemtjänst saknas (HTJ=0 ) ska delinsatsen service vara 8 (Ej tillämpligt) (HTJSERV, uppgift 8).
Varning7 Varning om felaktigt värde för delinsatsen personlig omvårdnad (HTJPOMV, uppgift 9 i föreskriften). Om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst (HTJ=0 ) så ska delinsatsen personlig omvårdnad vara 8 (HTJPOMV, uppgift 9).
Varning 9 Varning om felaktigt värde för delinsatsen ledsagning(HTJLED, uppgift 10 i föreskriften). Om brukaren inte har ett verkställt beslut om hemtjänst (HTJ=0 ) så ska delinsatsen ledsagning vara 8 (Ej tillämpligt) (HTJLED, uppgift 10).
Varning 13 Varning om felaktigt värde för service i form av matdistribution (SERVMATD, uppgift 12 i föreskriften). Om brukaren inte har ett verkställt beslut om service inom hemtjänst (HTJSERV) så ska delinsatsen service i form av matdistribution vara 8 (Ej tillämpligt) (SERVMATD, uppgift 12). Alternativt: Om brukaren har ett verkställt beslut om service i form av matdistribution (SERVMATD, uppgift 12) ska beslut om service inom hemtjänst vara 1 (HTJSERV=1, uppgift 8).
Varning 26 Varning om felaktigt värde för variabeln brukaren bodde på en korttidsplats sista dagen i månaden (KORTDAG, uppgift 22a i föreskriften). Om brukaren inte har ett verkställt beslut om korttidsplats ska variabeln brukaren bodde på en korttidsplats sista dagen i månaden vara 8 (KORTDAG, uppgift 22a).
Varning 28 Varning för felaktigt värde för variabeln antal dygn i korttidsplats i månaden (KORTMAN, uppgift 22b i föreskriften). Om det inte finns ett verkställt beslut om korttidsplats ska antal dygn brukaren bodde på en korttidsplats i månaden vara 88.

Barn och unga
Gällande inrapporteringen av uppgifter till registret över insatser för barn och unga har ett fel korrigerats ner till en varning. Det rör sig om avvikelsekod 29, En individ får inte ha två eller fler samtidiga insatser.

Exempel på scenario som numera godkänns:
 • Insats 1: 20180101-20180531
 • Insats 2: 20180525-20180920

 • Placering 1: 20180101-20180531
 • Placering 2: 20180601-20180920

Exempel på scenario som fortsatt inte godkänns (parallell placering):
 • Insats 1: 20180101-20180531
 • Insats 2: 20180525-20180920

 • Placering 1: 20180101-20180531
 • Placering 2: 20180525-20180920
--> Insatskedjan är godkänd, däremot inte placeringskedjan då man enbart ska rapportera in en placering per dygn.

Exempel på scenario som fortsatt inte godkänns (samma beslutsdatum):
 • Insats 1: 20180101-20180531
 • Insats 2: 20180101-20180920