Hjälp för dig som ska lämna uppgifter till Socialstyrelsens register

Information om inlämning av uppgifter till Socialstyrelsen hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du fortfarande behöver hjälp efter att ha läst informationen nedan är du välkommen att höra av dig till inrapportering@socialstyrelsen.se


Aktuella föreskrifter och förklarande dokument

Ekonomiskt bistånd - Avslutsorsaker

Avslutsorsaker avser det huvudsakliga skälet som ligger till grund för att ett hushåll och de enskilda som hushållet består av (sökande och ev. medsökande) inte längre anses vara i behov av ekonomiskt bistånd. Avslutsorsaken ska registreras, både för hushållet och för de försörjningspliktiga sökande personer som utgör hushållet, på den månad som senast utbetalat belopp avser.

Socialstyrelsens statistik avser att visa anledningarna till varför hushåll som under en period har haft ekonomiskt bistånd inte längre är i behov av det. Statistiken ska inte visa anledningen till varför ärenden i sig avslutas. Med andra ord bör en och samma person kunna ha olika avslutsorsakskoder för olika månader i ett pågående ärende. Det viktiga är att koden anges med rätt avseendemånad och rapporteras till Socialstyrelsen senast 3 månader efter denna avseendemånad.

Högst 3 månader efter den senaste utbetalningens avseendemånad vill Socialstyrelsen alltså veta varför ett hushåll inte längre anses behöva bistånd. Detta är oberoende av när kommunen avslutar själva ärendet. Om senaste avseendemånad är januari ska avslutsorsakskoden senast rapporteras i april-filen den 15 maj. Koden kan dock rapporteras redan i januari, februari eller mars.

Det är viktigt att hålla isär orsak till att ett ärende avslutas och orsak till att ett hushåll inte längre anses behöva ekonomiskt bistånd. Med avslutsorsak menar vi det senare. Ärendet kan behöva hållas öppet utan att nya biståndsbelopp betalas ut varje månad, men det bör gå att sätta en avslutsorsakskod för en månad utan att nödvändigtvis avsluta ärendet. För aktuellt hushåll kan ekonomiskt bistånd komma i fråga några månader efter den senaste utbetalningen.

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Aktuell föreskrift HSLF-FS 2021:106, gäller från och med: 2022-06-01: HSLF-FS 2021:106
Tidigare föreskrift HSLF-FS 2016:86: HSLF-FS 2016:86
Förklaring föreskrift: Förklaring av föreskrift HSLF-FS 2016:86
Förklaring rapportering: Instruktioner kring hemtjänst

Mall individuppgifter med insatsen 4 kap. 2 a § SoL: Excelmall för pågående + påbörjade och avslutade insatser, version 20220520
Mall föreskrift HSLF-FS 2016:86: Excelmall för pågående + påbörjade och avslutade insatser
Instruktion: Hur du sparar en excelmall som semikolonseparerad textfil

Mer information: Information för uppgiftslämnare på Socialstyrelsens hemsida
Statistikdatabas: Socialstyrelsens statistikdatabas, insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Föreskrift giltig från 2019-01-01: HSLF-FS 2017:67

Mall KHSL1 (vårdinsatser): Excelmall för bilaga 1, version 20230117
Mall KHSL2 (KVÅ-koder): kan för närvarande inte laddas ner, men vid behov kan du kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se för att få tillgång till mallen

KVÅ-koder: Information om KVÅ-koder på Socialstyrelsens hemsida
Stödmaterial: Information om registret samt en beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas enligt HSLF-FS 2017:67
Mer information: Information för uppgiftslämnare på Socialstyrelsens hemsida

KVÅ-koder som slutar på 000
KVÅ-koden ska anges på den mest detaljerade nivå som är möjlig, och den mest detaljerade nivån slutar inte på 000. Exempel:
 • PD008, Bedömning av hostfunktion – kan användas för statistikrapportering
 • PD000, Utredning av hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystemet och andningsfunktioner – kan inte användas för statistikrapportering
Två undantag där den mest detaljerade nivån slutar på 000 som kommer godkännas:
 • QC000, Behandling relaterad till röst- och talfunktioner
 • QL000, Stöd och träning i att kommunicera
Godkända yrkesbeteckningar
 • XS910 Arbetsterapeut
 • XS911 Audionom
 • XS912 Dietist
 • XS913 Kurator
 • XS914 Logoped
 • XS917 Psykolog
 • XS918 Sjukgymnast/fysioterapeut
 • XS919 Sjuksköterska
 • XS923 Naprapat
 • XS924 Kiropraktor
 • XS925 Barnmorska
 • XS926 Optiker
Ej godkända yrkesbeteckningar
 • XS915 Läkare
 • XS916 Ortoptist
 • XS920 Skötare (i)
 • XS921 Undersköterska
 • XS922 Övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Tvångsvård av vuxna missbrukare

Aktuell filspecifikation: Filspecifikation gällande tvångsvård av vuxna missbrukare
Mall: Excelmall för ärenden enligt lagen om tvångsvård för vuxna missbrukare, version 20200207
Mer information: Information för uppgiftslämnare på Socialstyrelsens hemsida

Förvaltningsrätternas koder:
 • 01 - Stockholm, Gotlands län
 • 02 - Uppsala, Västmanlands län
 • 03 - Skåne län
 • 04 - Kronobergs, Blekinge, Kalmar län
 • 05 - Östergötlands, Södermanlands län
 • 06 - Jönköpings, Mariestads län
 • 07 - Göteborg, Halland, Vänersborgs län
 • 08 - Värmlands, Örebro län
 • 09 - Dalarnas, Gävleborgs län
 • 10 - Västernorrlands, Jämtlands län
 • 11 - Västerbottens län
 • 12 - Norrbottens län

Cancerregistret - basalcellscancer

Patientregistret

Aktuell föreskrift: SOSFS 2013:35
Ändringsföreskrift: HSLF-FS 2016:91
Förklaring föreskrift: Förklaring av föreskrift HSLF-FS 2013:35
Mer information: Information för uppgiftslämnare på Socialstyrelsens hemsida

Hjälpmedelsstatistik

Mall HMC:Excel-mall hjälpmedelscentral, version 20230124
Mall SYN:Excel-mall syncentraler, version 20221221
Mall ORT:Excel-mall ortopedtekniska hjälpmedel, version 20221221
Mall HOR:Excel-mall hörcentraler, version 20221221
Mall HKK:Excel-mall egenkostnad kommun, version 20221221
Mall HKR:Excel-mall egenkostnad region, version 20221221

Vanliga frågor och svar


Hjälpmedelskostnader för den enskilde i kommuner och regioner

 • Egenkostnad kommun:
  Vi samlar in data om kostnad för den enskilde, inte information om förskrivaren. Om ni som kommun förskriver ett hjälpmedel ska ni redovisa vad kostnaden blir för brukaren. Om det är kostnadsfritt för brukaren i kommunen men regionen tar ut en avgift anger ni "Ingen avgift" och skriver i kommentarsfältet att ”avgift tas ut av regionen”. I dessa fall är det regionens ansvar att rapportera in denna kostnad. Om ni som kommun inte förskriver ett visst hjälpmedel alls anger ni "Inte kommunens ansvar".

 • Ska vi rapportera in avgifter för hembesök, t.ex. i samband med utprovning?
  Nej, besöksavgifter ska inte vara med i rapporteringen. Ni ska välja svarsalternativ efter vad som gäller egenkostnaden för det specifika hjälpmedlet och skriva i kommentarsfältet om avgift vid hembesök.

 • Vilka hjälpmedel ska vi ta med i statistiken?
  Statistiken inkluderar endast de avgifter som avser förskrivna hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppdraget exkluderar särskilda pedagogiska hjälpmedel inom skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

 • Vad räknas som läshjälpmedel?
  Under läshjälpmedel (ISO-kod 22 30) ingår ett antal hjälpmedel när det gäller egenkostnader:
  Läsmaterial med ljudpresentation, läsmaterial med förstorad stil, Läsmaterial i multimedieform, bladvändare, bokstöd och bokhållare, läsmasker och typoskop, läsmaskiner, taktil läsmaterial, särskild multimediaprogramvara för presentation samt E-bokläsare. Skriv i kommentarsfält vilken/vilka läshjälpmedel det berör.

 • Patienten får köpa in sitt eget hjälpmedel, hur redovisar vi det?
  Välj svarsalternativet ”ej förskrivningsbart” och skriv förklaring i kommentaren.

 • Hur ofta sker denna insamling?
  Egenkostnader per kommun och region samlas in under februari månad vartannat år.

Mängdstatistik från hjälpmedelsverksamheter

 • Hjälpmedelscentraler, syncentraler: Är det antal personer med hjälpmedel, eller antal hjälpmedel som ska rapporteras i ögonblicksbilden?
  Antal personer med hjälpmedel ska rapporteras. Vid fler än ett hjälpmedel per unik person, per ISO-kod, räknas antal unika personer per ISO-kod. Om en person har flera hjälpmedel på samma ISO-kod vid mätdatumet så ska dessa hjälpmedel alltså räknas som ett enda i statistiken. Med ögonblicksbild avses alla personer som har hjälpmedel inom den ISO-kod den dagen inte enbart det som förskrivs den dagen.

 • Vilka hjälpmedel ska vi ta med i statistiken?
  Statistiken avgränsas till förskrivna hjälpmedel av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna inhämtas från hjälpmedelscentraler, hör- och syncentraler samt ortopedtekniska avdelningar. Statistiken exkluderar hjälpmedel som används av flera personer exempelvis det som säljs/hyrs som grundutrustning.

 • Hjälpmedelscentraler: Hur ska vi tänka kring ISO-kod 22 27 15, Kalendrar och tidtabeller?
  När det gäller totalsiffra föregående år önskar vi att ni redovisar 1 kalender per brukare, även om de har fått 12 månadskalendrar.

Amning och spädbarnsföräldrars rökvanor

Aktuell anvisning: Amning barn födda 2021 och rökning barn födda 2021
Mall för er som registrerar uppgifterna manuellt: AFR_2021_mall
Mall för er som kopierar in data direkt från journalsystem: AFR_2021_mall2
Mer information: Information för uppgiftslämnare på Socialstyrelsens hemsida
Mer information om statistiken: Information om amningsstatistik på Socialstyrelsens hemsida
Mer information om statistiken: Information om rökningsstatistik på Socialstyrelsens hemsida
Konto och inloggning

Uppdatering av lösenord efter den 26 oktober 2020

Vi har den 26 oktober 2020 gjort en uppdatering som kräver att samtliga användare vid sitt nästa inloggningstillfälle uppdaterar sin 4-siffriga pinkod till ett 12-ställigt lösenord. Om du inte redan har gjort detta behöver du klicka på länken Glömt ditt lösenord? och följa instruktionerna för att uppdatera ditt lösenord.

Det nya lösenordet ska bestå av exakt 12 tecken, minst en stor och en liten bokstav, en siffra och ett av följande specialtecken $!%*?&. Notera att åäö inte tillåts i lösenordet.

Hur registrerar jag ett konto?

För att kunna lämna in uppgifter via portalen måste du skapa ett konto. För detta behöver du ha en e-postadress som tillhör den organisation du ska rapportera för, exempelvis ska adressen sluta på @herrljunga.se för Herrljunga kommun. Det går bra att använda en funktionsbrevlåda som e-postadress. Du behöver även en mobiltelefon som kan ta emot sms. I samband med registreringen väljer du också ett lösenord som sedan ska användas vid inloggning. När du har skapat ett konto så loggar du in med de uppgifter du har registrerat. Notera att det är viktigt att du genomför hela registreringen i ett svep, då länkar och sms-koder bara är giltiga i några minuter.

När du har loggat in första gången behöver du gå till Min sida och lägga till relevanta delregister bland dina valda register.  

Hur loggar jag in?

När du ska logga in för att ladda upp din organisations filer behöver du ha tillgång till den mobiltelefon du använde för att registrera dig, samt det lösenord du valde vid registreringstillfället. Du klickar på menyrubriken Logga in i portalens övre högra hörn, skriver in e-postadress och ditt självvalda lösenord och följer sedan instruktionerna.

Jag har problem att logga in. Vad gör jag?

 • Det blir oväntat fel:
  Ibland blir det oväntat fel när du loggar in. Oftast kan du ändå ta dig vidare till uppgiftsinlämningen och dina kontoinställningar genom att klicka på de olika rubrikerna i menyraden, då det enbart är själva startsidan som inte kan ladda ordentligt. Om det ändå inte fungerar kan du testa att uppdatera webbsidan. Om inte det fungerar kan du försöka i en annan webbläsare. Om du fortfarande inte kan logga in, ta kontakt med inrapportering@socialstyrelsen.se och beskriv vad du gjorde när du fick upp webbsidan Oväntat fel. Ange den e-postadress som är kopplad till kontot som misslyckades med inloggningen och skicka gärna med en skärmbild.

 • Jag har glömt mitt lösenord:
  Om du har glömt ditt lösenord går du till inloggningssidan och klickar på länken "Glömt ditt lösenord?". Följ sedan instruktionerna för att återställa ditt lösenord.

 • Jag får inga e-postmeddelanden när jag försöker registrera mig/logga in/ändra uppgifter:
  Om du inte får några e-postmeddelanden kan du titta bland din skräppost om meddelandet har råkat hamna där. Om det inte finns där, och du vet att ni inte har några internetproblem eller övriga systemproblem inom din kommun som gör att e-postmeddelanden kanske inte kommer fram, så kan du kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se. Viktigt att komma ihåg att länken i bekräftelsemejlet bara är giltig i några minuter.

 • Jag får inget sms med säkerhetskod:
  Om du inte får ett sms med säkerhetskod skickat till dig när du försöker registrera användare eller logga in, kan det bero på flera olika saker. Du kan av misstag ha registrerat fel telefonnummer. Det kan även bero på tekniska problem hos din teleleverantör. Ibland handlar det om problem med din telefon, i så fall kan du testa att starta om din telefon eller att sätta i ditt sim-kort i en annan telefon och se om det löser problemet. Kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se för mer hjälp.

 • Jag har bytt telefonnummer utan att först ändra i portalen, så nu kan jag inte logga in. Vad gör jag?
  Om du har bytt telefonnummer och därmed inte längre kommer in på portalen så får du ta kontakt med inrapportering@socialstyrelsen.se

Jag har bytt namn, och därmed e-postadress. Vad gör jag?

Om du byter namn och därmed får en ny e-postadress behöver du registrera ett nytt konto, då varje konto är kopplat till den e-postadress som användes vid registreringstillfället. Du kan själv inaktivera ditt gamla konto på "Min sida" när du har loggat in på portalen med din gamla adress eller så kontaktar du oss på inrapportering@socialstyrelsen.se så inaktiverar vi ditt gamla konto åt dig.

Jag ska byta telefonnummer, hur gör jag?

När du har loggat in på ditt konto kan du gå till "Min sida". Där kan du ändra ditt registrerade telefonnummer genom att klicka på "Ändra" bredvid befintligt telefonnummer och följa instruktionerna.

Jag kommer avsluta min anställning/inte längre rapportera uppgifter för min organisation. Hur avslutar jag mitt konto?

Om du inte längre är uppgiftslämnare för ett register eller kontaktperson för en statistikinsamling, och därmed inte längre ska ha kvar ditt konto på portalen, kan du gå in på "Min sida" och inaktivera ditt konto. Du kan närsomhelst återaktivera kontot genom att logga in och följa instruktionerna. Dessutom är det bra om du kan se till att personen som tar över efter dig skaffar ett eget konto på portalen och på "Min sida" kryssar för de register och insamlingar hen ska rapportera för. Socialstyrelsen rensar även kontinuerligt bort inaktuella användaruppgifter.

Jag har ingen jobbmobil, är det nödvändigt att registrera ett mobilnummer?

Ja, för att använda portalen måste du registrera ett mobilnummer som kan ta emot sms. I samband med att vi har implementerat vår inrapporteringsportal Filip har vi satsat på att höja säkerheten kring insamlingarna då det handlar om känsliga personuppgifter. Detta innebär bland annat att vi har infört en tvåfaktorsautentisering (med sms). Du behöver ha tillgång till det registrerade mobilnumret varje gång du ska logga in. Vi kommer enbart kommunicera via det nummer du har angett för "Telefon arbete" vid registreringen, så mobilnumret måste inte vara en personlig jobbmobil utan kan t.ex. vara en mobil ni delar på på er enhet, eller en privat mobil.

Hantering av kontaktpersoners personuppgifter

Socialstyrelsen värnar din integritet och dina personuppgifter. De uppgifter Socialstyrelsen sparar om dig är de uppgifter du själv har angett, nämligen ditt namn, vilken kommun du jobbar för, vilka register du rapporterar för, din e-postadress, ditt mobilnummer, samt det kontaktnummer du uppger. Dessa uppgifter sparas för att du ska kunna lämna uppgifter för din organisations räkning till de register Socialstyrelsen administrerar, samt för att Socialstyrelsen ska kunna kontakta dig i frågor gällande inrapportering.

Kontaktuppgifterna du lämnar kan efter en sekretessprövning komma att lämnas ut vid till exempel begäran av allmän handling eller om en annan region/kommun begär uppgiften för att kunna underlätta handläggning vid exempelvis insatskrockar i registret över insatser enligt LSS eller frågor som uppstår runt de ekonomiska utjämningssystemen.

Du kan alltid gå in och ändra mobilnummer, kontaktnummer samt vilka register du rapporterar för på "Min sida" på filip.socialstyrelsen.se.

Hantering av GDPR

 • Behövs det något anslutningsavtal för att få använda Filip?
  Nej, det behövs inget anslutningsavtal. Socialstyrelsen samlar in data enligt gällande föreskrifter. Du hittar gällande förskrifter för respektive register under kategorin Aktuella föreskrifter och förklarande dokument ovan.

 • Behövs det ett biträdesavtal mellan vår kommun och Socialstyrelsen?
  Nej, det behövs inte. Socialstyrelsen är den personuppgiftsansvarige när uppgifterna kommer till myndigheten. Kommun är ansvarig för uppgifter innan de överförs till Socialstyrelsen. Det anses inte som en biträdesituation.

 • Uppfyller inrapporteringsportalen kraven från GDPR?
  Ja, läs mer på följande sida: Information om sekretessen kring Socialstyrelsens register
  Mer information om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter hittar du på Socialstyrelsens hemsida.
Lämna uppgifter

Måste vi lämna uppgifter till Socialstyrelsen?

Ja, det föreligger uppgiftsskyldighet på de flesta insamlingar. Via följande sida kan du klicka dig vidare till mer information om just det register eller den statistik du är intresserad av: för uppgiftslämnare på Socialstyrelsens hemsida

Kan vi få tillbaka de filer vi redan har skickat in till er?

De uppgifter som rapporteras in till Socialstyrelsen via inrapporteringsportalen Filip omfattas av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Detta innebär en absolut sekretess för uppgifter som omfattas av bestämmelsen. Det finns dock fyra undantag där sekretessen i vissa fall kan brytas, 24 kap. 8 § tredje stycket OSL. Såvida inget av dessa undantag är tillämpligt kan Socialstyrelsen inte skicka tillbaka uppgifter till uppgiftslämnaren. Om det exempelvis rör sig om en begäran om att återfå inskickade filer i syfte att göra korrigeringar och sedan skicka tillbaka detta till Socialstyrelsen, bör det alltså i normala fall inte vara aktuellt att tillämpa något av undantagen.

Hur sparar jag min excelfil till semikolonseparerad textfil?

Observera: denna instruktion gäller inte om du har använt en av våra mallar som omvandlar era uppgifter till semikolonseparerade rader på fliken Utdata. Använder du en sådan mall ska du följa instruktionerna i de gula instruktionsrutorna i mallen.

Instruktion: Hur du sparar en excelmall som semikolonseparerad textfil

1. Spara din excelfil genom att klicka Spara som och välja filformatet CSV (kommaavgränsad).
2. I utforskaren högerklickar du på din csv-fil och väljer Öppna med.
3. Välj att öppna med Anteckningar.
4. Dubbelkolla att inga felaktiga rader har kommit med överst i dokumentet (t.ex. 15 rader malltext från den ursprungliga excelfilen). Ta bort dessa rader, inklusive eventuella rubrikrader.
5. Dubbelkolla att du inte får med en massa extra semikolon i slutet av varje rad. Om detta är fallet se text nedan.
6. Dubbelkolla några rader för att se att du verkligen har semikolon mellan varje fält.
7. Välj Spara som och spara som .txt-fil.
8. Dubbelkolla att filnamnet slutar på .txt och inte .txt.csv eller annat.

Om du får med för många semikolon i slutet av varje rad så kan du gå tillbaka till csv-filen (ser ut som excel) och ta bort ett antal kolumner efter den sista kolumnen som potentiellt skulle kunna innehålla information (t.ex. om du har information fram till kolumn X kan du markera och ta bort kolumn Y-AK). Spara sedan och gör om steg 2-5.

När är sista inrapporteringsdatum för varje register?

Vi följer föreskriften och den information som står i den, t.ex. månadsuppgifter för ekonomiskt bistånd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning ska lämnas in senast den 15e i månaden efter den månad uppgifterna avser. Detta innebär att varje kommun bör skicka in sina månadsuppgifter några dagar före den 15e för att hinna få återkoppling och göra korrigeringar i tid.

Om du efter att ha läst föreskriften fortfarande känner dig osäker på vilket datum det är som gäller som sista inrapporteringsdatum för just det register du rapporterar för kan du kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se.

Jag kan inte välja rätt register eller statistik i rullistan på sidan Lämna uppgifter. Vad gör jag?

Du kan enkelt lägga till eller ta bort register eller statistik som du rapporterar till genom att gå in på Min sida och välja register eller statistik under Kontohantering > Valda register > Ändra valda register. Glöm inte att spara dina ändringar. Därefter ska du kunna välja mellan rätt register eller insamling i rullistan på sidan Lämna uppgifter.

Vår kommun beviljar insatser till personer som varken har fullständigt personnummer eller samordningsnummer, hur ska vi rapportera in dessa personer till Socialstyrelsen?

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning:
I föreskriften HSLF-FS 2021:106 bilaga 1 och bilaga 2 specificeras ”Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges”, vilket innebär att endast fullständiga personnummer och samordningsnummer tas emot av Socialstyrelsen. Individer med tillfälliga personnummer, reservnummer eller motsvarande ska inte ingå i filerna som inrapporteras till Socialstyrelsens portal. Ta helt bort raderna som har bokstäver bland de fyra sista tecknen i personnumret. Om detta problem uppstår varje månad är det rekommenderat att ni pratar med leverantören av ert verksamhetssystem för att säkerställa att framtagningen av filerna blir rätt från början.
Föreskriften finner du här: HSLF-FS 2021:106

Ekonomiskt bistånd:
I föreskriften HSLF-FS 2015:30 bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3 specificeras ”Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges. Om inget av dessa finns, ska födelsedatum anges så långt som möjligt följt av TF00”. Detta innebär att om varken fullständigt personnummer eller samordningsnummer finns, ska TF00 (TFnollnoll) anges i slutet av födelsedatumet. Exempel: ÅÅÅÅMMDDTF00, ÅÅÅÅMMTF00, ÅÅÅÅTF00. I dagsläget godkänns även andra varianter på tillfälliga personnummer, som t.ex. födelsedatum följt av T och 3 slumpmässigt utvalda siffror.
Föreskriften finner du här: HSLF-FS 2015:30

Insatser för barn och unga
I föreskriften HSLF-FS 2016:22 specificeras "Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges". Samt "Om personnummer eller samordningsnummer inte finns, ska ett tillfälligt id-nummer anges. Det ska skapas av kommunen och bestå av födelsedatum följt av T och 3 slumpmässigt utvalda siffror". Detta innebär att om varken fullständigt personnummer eller samordningsnummer finns, ska TXXX anges i slutet av födelsedatumet. Exempel: ÅÅÅÅMMDDT123.
Föreskriften finner du här: HSLF-FS 2016:22

Ska man rapportera personer med skyddad identitet?

Personer med skyddad identitet ska vara med i uppgifterna ni skickar in via Socialstyrelsens inrapporteringsportal Filip, med fullständiga personnummer. Uppgifterna i registren har ett omfattande sekretesskydd enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Jag har ingenting att rapportera i en av filerna denna månad, men portalen godtar inte tomma filer. Vad gör jag?

Ekonomiskt bistånd / Insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning
Om du inte har några uppgifter att rapportera gällande avslutsorsaker (ekonomiskt bistånd) eller påbörjade eller avslutade insatser (insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning) kan du meddela detta direkt i portalen efter att du har valt delregister i rullistan på sidan Lämna uppgifter. Välj vilken period det gäller och klicka sedan på knappen "Skicka information".

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård
Om du inte har några uppgifter att rapportera gällande KVÅ-koder behöver du meddela Socialstyrelsen på inrapportering@socialstyrelsen.se för att vi ska kunna göra korrekta inställningar i portalen för er kommun.
Återkoppling

Vad är leverans-ID?

Leverans-ID är den siffra som tilldelas din uppladdning. Denna kolumn är inte specifik för din organisation, vilket medför att de nummer du ser inte nödvändigtvis är i kronologisk ordning. Detta nummer är bra att uppge vid kontakt med Socialstyrelsen om du upplever problem med återkoppling.

Du hittar alltid leverans-ID för senast inskickade fil under menyfliken Leveransöversikt > Leveransstatus, när du har loggat in på portalen.

Varför får jag fel och varningar på sådant som tidigare gick igenom?

Vi strävar alltid efter att hålla hög kvalitet och därmed tillförlitlighet på uppgifterna i våra register. Vi ser därför kontinuerligt över våra kontroller för att se till att de följer föreskrifterna. Vi ber er därför att säkerställa att era filer följer föreskrifterna innan ni lämnar in dem. Aktuella föreskrifter finns längre upp på denna sida.

Vad är det för skillnad på fel och varning?

Fel är det som måste åtgärdas innan ni skickar om filen. Varningar är sådant vi vill att ni ändrar men innebär att filen ändå blir godkänd. I framtiden kommer det förekomma att varningar klassificeras om till fel, så se till att rätta till i källsystemet redan nu. Om ni har återkommande varningar kan det vara en poäng att gå tillbaka till källsystemet och ändra för att slippa få samma varning varje månad. Notera att vissa varningar är av mer upplysande karaktär. Om uppgifterna stämmer överens med verkligheten behöver ni inte vidta några åtgärder för dessa varningar.

Varför står inte personnummer med i återkopplingsfilen?

Vi får inte hantera personuppgifter i portalen och återkopplingsfilen. Istället får du titta på fliken ”Detaljinfo om er leverans” i återkopplingsfilen där radnummer står med för varje fel, och sedan matcha det mot personnummer i den textfil du skickat in.

Frågor om radnummer

 • Jag hittar inte radnummer i mitt program, så jag har svårt att genomföra alla rättningar enligt kontrollfilen!
  Det går att se radnummer i program som Notepad/Anteckningar, MS Excel, Open Office och många fler. I programmet Notepad/Anteckningar får du fram radnummer genom att klicka på ”View”/"Visa" i menyraden och sedan välja ”Status Bar”/"Statusfält". Ställ muspekaren på valfri rad, så står aktuellt radnummer längst ner till höger i programfönstret.

 • Radnummer stämmer inte överens mellan återkopplingsfilen och min fil
  Återkopplingsfilen är baserad på den textfil du har skickat in. Radnummer som nämns i återkopplingsfilen ska därmed läsas som att de stämmer överens med radnumren i själva textfilen. Om man korrigerar sina uppgifter i t.ex. Excel kan det därför vara bra att dubbelkolla om man har med en rubrikrad högst upp i filen eller ej. Har man det kommer radnummer inte stämma överens mellan återkopplingsfilen och raden som är felaktig, utan i Excel-filen vara förskjutet då textfilen inte innehåller rubrikrad.

  Notera: Programmet Notepad/Anteckningar har en radbegränsning på 1024 tecken. Om en rad är längre än 1024 tecken kommer Notepad/Anteckningar automatiskt radbryta och därmed generera en extrarad. Detta kan leda till att radnummer i återkopplingsfilen inte stämmer överens med radnummer på felande rad i filen, då kontrollprogrammet inte får nya rader oavsett hur många tecken raden består av. Detta kan framförallt förekomma vid årsrapportering av ekonomiskt bistånd. Prova att öppna filen i ett annat program, t.ex. Notepad ++, Excel eller Open office, alternativt ring in på våra telefontider (support telefon: 075-247 45 40. Telefontider: måndagar 13-15, tisdagar 9-11, torsdagar 13-15) för att stämma av vilket personnummer felmeddelandet rör.


Hur läser jag återkopplingsfilen?

När du har lämnat uppgifter kommer du få en återkopplingsfil mejlad till dig inom en timme, men vanligtvis snabbare än så. Denna återkopplingsfil går även att hitta på sidan Leveransstatus under menyvalet Leveransöversikt på portalen. Återkopplingsfilen är en Excelfil som består av ett antal flikar (du ser vilka längst ner till vänster i filen).
 • Den första fliken (Start) visar en sammanfattning av den inskickade filen, samt om den är godkänd, godkänd med varningar eller ej godkänd.
 • Om den inskickade filen är godkänd med varningar eller ej godkänd så kan du se antal och typ av fel/varning på den andra fliken (Summerad info om er leverans).
 • Du kan se exakta radnummer i den inskickade filen för varje fel/varning på den tredje fliken (Detaljinfo om er leverans).
 • Du kan se jämförelsekontroller på den fjärde fliken (andra fliken om filen är godkänd utan varningar). Denna flik är under utveckling. Om den inskickade filen är godkänd så ser du endast flikarna Start och Jämförelser
 • Du ser en lista över samtliga möjliga logiska felkoder på den femte fliken (Avvikelsekoder, allmän lista).
Vanliga fel i återkopplingen

Insatser enligt LSS

Felaktigt eller saknad kommunkod för Boendekommun - men vi har ju med kommunkod i filen?
- Boendekommun är näst sista uppgiften i föreskriften. Boendekommun ska anges om boendet enligt 9 § 8 eller 9 LSS är beläget i annan kommun än den rapporterande. I denna kolumn godkänns enbart fyrsiffriga kommunkoder eller att fältet lämnas blankt. Om du får ovanstående felmeddelande beror det därför förmodligen på att det står 0 eller 0000 i detta fält. Detta fält ska i så fall lämnas blankt.

Felaktigt antal fältavgränsare (semikolon) i filen - vad saknas?
- Om du får ett felmeddelande om att det enbart är 17 avgränsare i filen beror det oftast på att det saknas kommunkod och årtal i filen. Varje rad ska inledas med dessa två variabler. Exempel: varje rad i en fil från Piteå för 2021 ska inledas 2581;2021;personnummer.

Hur ska personer med skyddad identitet hanteras?
- Personer med skyddad identitet ska rapporteras med fullständiga personnummer. Socialstyrelsens bedömning är att det inte finns några undantag för att rapportera även dessa personnummer och att alla uppgifter skyddas av samma sekretess. Socialstyrelsens bedömning är att kommunernas rapporteringsskyldighet omfattar dessa uppgifter. Vi har sträng sekretess på våra register och lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga. Dessutom har vi en så säker lösning som möjligt med inrapporteringsportalen där uppladdade filer slussas direkt in i vår skyddade registermiljö.

Ska personer med beslut enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) rapporteras in till Socialstyrelsen?
- Det är enbart beslut enligt LSS som ska rapporteras in till oss. Insatser enligt SFB ska alltså inte vara med i filen till oss. Om en person har insatser både enligt LSS och SFB som är verkställda den 1/10 är det enbart insatsen enligt LSS som ska rapporteras in till oss. Försäkringskassan kommer rapportera in insatserna enligt SFB direkt till SCB inför uträkningen av kostnadsutjämningen.

Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård, HSL

Jag får felmeddelande på en åtgärdskod som borde godkännas?
KVÅ-koder kan tas bort, delas upp och ersättas med nya koder eller vara helt nya. Du kan läsa de senaste ändringarna på nedan sida. Säkerställ dessutom att du inte har råkat ange en yrkesbeteckning, t.ex. XS919 istället för en giltig KVÅ-kod.
Läs mer här: Information om KVÅ-koder på Socialstyrelsens hemsida

Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Pågående insatser (kallas även "tvärsnitt"), SOL1
- Uppgift nr 8 enligt föreskrift HSLF-FS 2021:106: Denna variabel hänger ihop med uppgift nr 7. Om hemtjänst är beviljad, alltså en 1a på uppgift 7 så ska antal timmar/månad beviljad hemtjänst anges. Denna siffra ska antingen vara mellan 0-744 (antal timmar), 777 (omsorg dygnet runt) eller 999 (uppgift saknas). Om hemtjänst ej är beviljad, alltså en 0a på uppgift nr 7, ska siffran vara 888 (ej tillämpligt).

Påbörjade eller avslutade insatser (kallas även "förändringar"), SOL2
- Uppgift nr 27 enligt föreskrift HSLF-FS 2021:106: Om hemtjänst är beviljad så ska antal timmar/månad beviljad hemtjänst anges. Denna siffra ska antingen vara mellan 0-744 (antal timmar), 777 (omsorg dygnet runt) eller 999 (uppgift saknas). Om hemtjänst ej är beviljad ska siffran vara 888 (ej tillämpligt).
- Uppgift 28-33: Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska uppgifterna anges som 8 (ej tillämpligt).

Ekonomiskt bistånd

Avslutsorsaker
- Utförlig information om hur man ska rapportera avslutsorsakskoder och på vilken månad man ska sätta koden finns på s.10 i den tekniska instruktionen.

Årsrapportering

När det gäller felmeddelande 12: Belopp för ekonomiskt bistånd (EkbBel01-EkbBel12) saknas, vill vi att ni ta bort raderna OM:

 • Ni har med rader med rena avslag där det aldrig har betalats ut några pengar

 • Ni har med rader utan utbetalt bistånd under 2018, men däremot avslutsorsakskoder som syftar till utbetalningar som rapporterades under 2017. Om detta är fallet behöver ni se över er ärendehantering gällande avslutsorsakskoder, då dessa ska rapporteras för sista månaden personen fick bistånd, och alltså inte för den månad som själva ärendet avslutades.
  T.ex. Om en person fick bistånd avseende december 2017 ska biståndsbeloppet stå med i 201712-filen, avslutsorsakskoden ska inrapporteras senast i 201803-filen men med avseendemånad 201712. Detta ska årsrapporteras i 2017-filen och inte i 2018-filen, även om avslutsorsakskoden rapporterades in först i mars 2018.


När det gäller felmeddelande 69: Angiven hinderkod för medsökande är inte giltig enligt kodverk i föreskriften för ekonomiskt bistånd, beror det oftast på att du antingen har med en gammal hinderkod som inte längre är giltig eller att du har med tvåsiffriga koder istället för tresiffriga.

 • Du hittar korrekta hinderkoder i föreskriften. Du hittar information om vilka koder som inte längre är aktuella i den tekniska beskrivningen.

 • Om du använder Excel för att korrigera uppgifter är det viktigt att du markerar alla kolumner och ändrar kolumndataformatet till Text. Om du inte gör detta är risken stor att alla inledande nollor i ett tal försvinner vid konverteringen av excelfilen till textfil, vilket därmed genererar ett stort antal tvåsiffriga koder istället för det korrekta tresiffriga.

Jag får felaktigt format på personnummer (t.ex. 1,92E+11), hur får jag det att bli rätt?

Ofta blir det problem med formatet för personnummer när du importerar din tabbseparerade text-fil till excel. För att åtgärda detta problem följ nedan steg:
1. Du har din tabbseparerade text-fil sparad på din dator.
2. Öppna programmet excel.
3. Inne i excel klickar du på fliken Arkiv och sedan väljer du Öppna.
4. Välj din tabbseparerade text-fil och klicka på Öppna.
5. Nu får du upp en dialogruta som tar dig genom tre steg.
6. Steg 1 och 2 kan du gå vidare från genom att klicka Nästa.
7. På steg 3 är det viktigt att du markerar kolumnen med personnummer och sedan ändrar från Allmänt (default) till Text i listan över kolumndataformat.
8. Klicka på Slutför.
9. Nu har du en excel-mall med rätt format på personnumren. För att spara som semikolonseparerad text-fil, se manual på frågan "Hur sparar jag min excel-mall till semikolonseparerad text-fil?"

Jag har följt manualen för att göra om min excelfil till semikolonseparerad textfil, ändå får jag samma felkod. Vad gör jag fel?

Om du fortfarande får felkod på att raderna inte är semikolonseparerade, svara då på dessa kontrollfrågor:

- Ser personnumren ut att vara korrekt format? Om det ser ut typ 1,902E+11 är det fel format och manual finns högre upp på denna sida för att åtgärda detta.

- Finns det ”luft” med i filen framför vissa värden så att varje rad blir exakt lika lång? Detta gäller särskilt för SOL2. Filen ska vara kompakt med information, och överflödiga mellanslag ska tas bort. Om detta problem finns kan du testa att i textfilen trycka ctrl + h, göra ett mellanslag i övre rutan, säkerställa att nedre rutan är helt blank och sedan trycka på Ersätt alla. OBS! Detta gäller enbart i filer som i övrigt är semikolonseparerade. Är filen tabbseparerad behöver varje tabbmarkering bytas ut mot semikolon.

- Avslutas varje rad med ett semikolon? En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas. I KHSL2-filen kommer raderna sannolikt avslutas med semikolon då det sällan anges fem olika yrkesbeteckningar för en åtgärd. Om du rapporterar in hjälpmedelsstatistik kan flera rader i din fil avslutas med semikolon. Detta är i sin ordning. Du ska inte radera några semikolon.

- Finns det extrarader längst ner i filen som består av bara semikolon? Ta bort dessa! Enbart rader med skarpa uppgifter ska rapporteras in.

- Är det rubrikrad med på rad 1? Ta bort denna rad helt! Enbart rader med skarpa uppgifter ska rapporteras in, inga tomma rader får alltså vara med i filen.

- Är antalet hemtjänsttimmar angivna i heltal? Inga kommatecken får finnas med i SOL-filen, utan antalet hemtjänsttimmar ska rapporteras in i närmsta heltal.

- Har ni med fält för områdeskod/stadsdelsnämnd? Om din kommun inte har några områdeskoder/stadsdelsnämnder att rapportera ska detta fält lämnas blankt och därmed generera två semikolon i rad. Enbart Stockholm och Göteborg ska rapportera olika områdeskoder.

Korrekt format på raderna i textfilen:
SOL1: 9999;;202101;191212121212;2;1;777;0;0;0;0;9;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;88;0
SOL2: 9999;;202101;191212121212;0;88;88;8;1;20190503;20190503;20210124;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9;1;1;0;0;3;3

KHSL1: 9999;;191212121212;1;;202101
KHSL2: 9999;;191212121212;1;;PD008;20210124;XS919;;;;

Vanliga felaktigheter i format på raderna i textfilen i fetstil samt understruket:
SOL1: "9999;;202101;1,9121E+11;2;1;777;0;0;0;0;9;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;88;0;"
SOL2: "9999;;202101;191212121212;0; 88; 88;8;1;20190503;20190503;20191124;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9;1;1;0;0;3;3;"
Följande fel finns: citattecken runt raderna, felaktigt format på personnummer, rad avslutas med semikolon, filen innehåller mellanslag (siffrorna 88 är alltså korrekta, men inte mellanslagen framför dem).

KHSL2: 9999;;191212121212;1;;PD008;20210124;XS919
Följande fel finns: fält saknas i slutet av raden för yrkesbeteckning 2-5. Varje rad ska avslutas med 5 fält för yrkesbeteckning. Om inte alla fem fält fylls med en kod ska fälten lämnas tomma. Varje rad ska innehålla 11 semikolon.

Om ni fortfarande har problem med filerna efter att ha kontrollerat ovanstående är ni välkomna att höra av er till oss via mail inrapportering@socialstyrelsen.se eller på vår support telefon: 075-247 45 40. Telefontider: måndagar 13-15, tisdagar 9-11, torsdagar 13-15 för vidare felsökning.